سمینار تازه های مدیریت نوین زخم
اولین سمینار یک روزه مدیریت نوین تازه های زخم در تاریخ 2دی ماه 1398 توسط کلینیک زخم، استومی و پای دیابتی بیمارستان عرفان نیایش با حضور چهار شرکت تولید تجهیزات و ادوات پانسمان زخم در بیمارستان عرفان نیایش برگزار گردید.

گروه های هدف این کنگره متخصصین علوم بالینی و علوم پایه، دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و علوم پایه هستند که در زمینۀ درمان آسیب های بافتی فعالیت دارند. همچنین در زمان این سمینار، پزشکان و متخصصان کارشناس زخم ارائه دستاوردها و تکنولوژی های مدرن درمان زخم به سخنرانی و ارائه تحقیقات و تجربیات خود پرداختند.

این سمینار در دو بخش سخنرانی و ارائه مقالات و بخش دوم پنل پرسش و پاسخ برگزار گردید.

بخش دوم با خوش آمد گویی دکتر سید غلامرضا فنایی ریاست گروه درمانی عرفان آغاز گردید، دکتر سید غلامرضا فنایی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این سمینار علمی در بیمارستان نیایش خاطر نشان شدند که مقوله زخم با توجه به دگرگونی شیوۀ زندگی افراد جامعه، افزایش کمّی جمعیت و تغییر الگوی بیماری ها، فراوانی مشکلات مرتبط با بروز زخم های مزمن روندی رو به تزاید را نشان می دهد، و ما افتخار این را داشتیم که در بدو تاسیس بیمارستان عرفان نیایش کلینیک زخم را راه اندازی کردیم تا بتوانیم فرصتی مناسب برای هم اندیشی فعالان حیطۀ درمان زخم و ترمیم بافت وارائه جدیدترین دستآوردها در این زمینه باکوشش مرکز تحقیقات لیزر در این بیمارستان داشته باشیم.